PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů, návštěvníků i objektu Sportovního a kulturního centra Dolní Třebonín (dále jen „SKC DT“).

Uživatelé a návštěvníci SKC DT se zavazují k dodržování zásad tohoto provozního řádu, protipožárních pokynů a dbát pokynů odpovědných pracovníků.

Za osoby mladší 15 let plně odpovídají v této souvislosti jejich rodiče, případně odpovědný vyučující, trenér či vedoucí.

Za škody na osobním majetku, za poranění či úrazy nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

Účelem sportovního a kulturního centra je provozování sportovních a kulturních činností.

Součástí SKC Dolní Třebonín je sauna, kterou je možné využívat po jejím předchozím objednání v rezervačním systému SKC DT. Pro uživatele sauny platí zároveň provozní řád sauny. Úhrada a rezervace sauny se nevztahuje na sportovní aktivity v hale a tělocvičně SKC DT.

I. VSTUP DO AREÁLU

 1. Zákaz vstupu s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích.
 2. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 3. Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 4. Přístup do sportovní haly je možný pouze určeným vchodem a s vědomím správce.
 5. Vstup do sportovní haly je možný pouze v čisté sálové obuvi. Správce haly je oprávněn uživatele v nevyhovující obuvi z prostoru sportovní haly vykázat a návštěvník je povinen provozovateli uhradit škody způsobené nevhodnou obuví.
 6. V průběhu rezervace nesmí návštěvník v sálové obuvi opustit prostor sportovní haly, aniž by se přezul.
 7. Sportovní hala je monitorována kamerovým systémem se záznamem.

II. POVINNOSTI UŽIVATELŮ SPORTOVNÍ HALY

Uživatelé jsou povinni:

 • Seznámit se s provozním řádem a požárními poplachovými směrnicemi a dodržovat je.
 • Řídit se pokyny správce haly.
 • Uživatel je oprávněn vstoupit na sportoviště pouze v případě, že má platnou rezervaci a při vstupu do sportovní haly svůj příchod ohlásí správci.
 • Odkládat oděvy a osobní věci v šatně. Za ztrátu těchto věci provozovatel neodpovídá.
 • Nepoškozovat a šetřit veškeré zařízení sportovní haly, které je majetkem obce Dolní Třebonín.
 • Uživatel je povinen uhradit případné škody, které byly jeho vinou způsobeny na vybavení či zařízení sportovní haly nebo na majetku ostatních návštěvníků. Poškození je nutné oznámit správci haly, sepsat s ním zápis o škodě.
 • Upozornit správce na osoby, které poškozují zařízení haly nebo porušují provozní řád.
 • Sportovní činnosti se provozují pouze v prostorách sportovní haly.
 • Zapůjčené nářadí a pomůcky vracet na určené místo.
 • Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků a poškozovat sportovní zařízení.
 • Uživatelé užívají sportovní halu na vlastní nebezpečí a jsou povinní udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách haly.
 • Dodržovat zásady hygieny v šatnách, sprchách a sociálních zařízeních.
 • Uživatelé jsou povinní dodržovat stanovenou provozní dobu. Po ukončení vymezeného času předat hřiště uklizené a v nepoškozeném stavu správci a neprodleně opustit prostor sportovní haly.

Ve sportovní hale je zakázáno:

 • Kouření v celém objektu haly a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky apod.).
 • Požívání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek.
 • Poškozování jakéhokoliv zařízení v celé sportovní hale, znečišťování prostor haly, šaten a sociálního zařízení.
 • Jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění povrchu sportovní haly.
 • Vstupování ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky, antuka, ...) a nevhodné obuvi (jiné než sálové obuvi).
 • Posunovat a přenášet sportovní vybavení (branky, sloupky, ochranné sítě, mantinely apod.), manipulovat s osvětlením plochy a vytápěním. Toto přísluší pouze obsluze haly a jím pověřeným osobám.
 • Vynášet jakékoli zařízení mimo halu.
 • Vnášení skleněných láhví do objektu haly.
 • Při konání sportovních a kulturních akcí vynášet občerstvení z místnosti k tomu určené.
 • Konzumace stravy a odhazování použitých žvýkaček ve sportovní hale.
 • Bezdůvodně se zdržovat v prostorách haly.
 • Bez písemného souhlasu vlastníka objektu využívat sportovní halu pro komerční účely.

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání ze sportovní haly, případně k následnému vymáhání uhrazení způsobené škody.

III. PROVOZ SKC DOLNÍ TŘEBONÍN

 1. Veškeré vnitřní prostory spravuje správce určený provozovatelem, který dále zajišťuje osvětlení, vytápění haly na minimální teplotu 16o C, pravidelnou údržbu prostor SKC DT a dbá na dodržování pravidel pro užívání prostor.
 2. Správce je oprávněn vykázat ze sportovní haly uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní řád SKC Dolní Třebonín.
 3. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti uživatelů a návštěvníků.
 4. Provozní řád SKC Dolní Třebonín musí být umístěn u vstupu do sportovní haly a dále na internetových stránkách provozovatele. Správce a provozovatel jsou povinni každého uživatele sportovní haly nebo odpovědného zástupce uživatelů sportovní haly předem seznámit s tímto provozním řádem.
 5. Správce je povinen vést provozní deník.

IV. PRONÁJEM SKC DOLNÍ TŘEBONÍN

Ceny za pronájem:
Velká tělocvična – hala 600 Kč/hod.
Malá tělocvična 350 Kč/hod.
Sauna 300 Kč/hod.

Slevy za pronájem:
Základní a mateřská škola Dolní Třebonín – zdarma
SDH obce Dolní Třebonín – zdarma
Zájmové kroužky pro děti obce DT – zdarma
Členové TJ Dolní Třebonín – 50% sleva

Cena nájemného se může v průběhu roku změnit na základě aktuálních provozních nákladů.

Úhrada bude zaplacena současně s rezervací v rezervačním systému SKC Dolní Třebonín:
 • on-line
 • hotově – na obecním úřadě Dolní Třebonín
 • pro dlouhodobé pronájmy na základě vystavené faktury

V. PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNÍ HALY

pracovní dny: od 8:00 do 22:00 hod.
dny pracovního klidu: dle dohody

PROVOZOVATEL

Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín
IČO 00245852, DIČ CZ00245852
Bankovní spojení: 131-794090297/0100

Správce haly: Jiří Krátký – tel. 604 775 330
Administrativa: Hana Karlíková – tel. 724 218 937

Tento provozní řád byl schválen radou obce Dolní Třebonín dne 10. 5. 2023 usnesením číslo 148/2023 a nabývá účinnosti dne 11. 5. 2023

Pavel Ševčík, starosta obce Dolní Třebonín

Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín
IČO 00245852, DIČ CZ00245852
Bankovní spojení: 131-794090297/0100

Správce haly: Jiří Krátký – tel. 604 775 330
Administrativa: Hana Karlíková – tel. 724 218 937, hala@dolnitrebonin.cz

Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: